Jaarverslag 2015

Het VGC zal zich op de eerste plaats blijven richten op haar kerntaak, namelijk het ondersteunen van onze naasten. Onverminderd blijft daarbij een kernactiviteit liggen in het gelegenheid bieden aan behandelaars om via handoplegging cliënten te helpen.

Er worden kamers verhuurd aan behandelaars, die als zelfstandigen opereren en mensen krijgen de gelegenheid om binnen de organisatie van het VGC als vrijwilliger actief te zijn op dit vlak. De groei van deze activiteiten wordt beoogd, maar de kwaliteit van het werk is en blijft het belangrijkste. Daartoe zijn overlegstructuren en contactavonden op regelmatige basis onontbeerlijk.

Een andere basisactiviteit zal bestaan uit scholing en ontwikkeling in de geestelijke leer en het gedachtegoed van Wim van Gemert. Het VGC wil haar licht niet onder de korenmaat steken. Het uitdragen van wat de stichting doet en denkt (voornamelijk volgens Wim van Gemert), blijven belangrijke punten van aandacht. Er zal dan ook steeds gezocht worden naar het leggen van contacten met bijvoorbeeld andere hulpverleningsinstanties en de medische sector. In de toekomst zal de Social Media ook een rol spelen om de activiteiten van de Stichting op groter vlak te verspreiden. Ook zullen naar verwachting in 2016 een aantal publicaties het licht zien over het VGC en Wim van Gemert, waaronder uittreksels van zijn lezingen.

Binnen het VGC zal er als vanouds naar gestreefd worden om een centrum te zijn waar medewerkers met plezier en gedrevenheid hun werk doen en geregeld samenkomen om hun ideeën en wensen met elkaar te bespreken. Bestuur en directie willen daarbij werken aan het verstevigen van het VGC als een geestelijk thuis voor haar medewerkers en cliënten.

In de geneespraktijk waren enkele vrijwilligers en ZZP-ers werkzaam om cliënten door middel van handoplegging, het overdragen van levensenergieën, te ondersteunen. Naast de geneespraktijk waren er vrijwilligers in twee groepen werkzaam om in meditatie genezende krachten over te dragen aan hen die niet in staat waren de geneespraktijk te bezoeken.

De geestelijke ontwikkeling van zowel medewerkers als cliënten is voortgezet via onder meer de wekelijkse lezingen en meditaties. Het betreft hier wezenlijke momenten om met elkaar in contact te treden over het Leven en de Liefde. Om iedereen die dit wenst de kans te geven hieraan deel te nemen, zijn er open dagen gehouden, die via kranten bekend zijn gemaakt.

Financiële verantwoording

KvK-nr: 09108182

Balans

Activa

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

31-12-2015

771

2.866

14.491

31-12-2014

1.389

3.790

12.207

Passive

Eigenvermogen

Schulden lang

Schulden Kort

31-12-2015

-117.445

87.486

48.087

31-12-2014

-119.675

92.720

44.341

De stichting heeft geen werknemers (enkel vrijwilligers); kent geen beloningen; kent bij uitzondering reiskostenvergoeding toe.